Programi i Transparencës

Hyrje

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (Autoriteti i Kontrollit Shtetëror i Eksporteve, në vijim “AKSHE”) publikon Programin e Transparencës të miratuar nga Kryetari i AKSHE-së. AKSHE publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë programin e transparencës në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në programin e transparencës së AKSHE-së janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të AKSHE. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AKSHE, vlerëson nëse ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AKSHE mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

Në përputhje me programin e transparences së publikuar, AKSHE, vendos në dispozicion të publikut, në faqen zyrtare të internetit www.akshe.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një rubrikë të quajtur “Programi i Transparencës”.

Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, si dhe duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programit të transparencës.

Programi i transparencës është miratuar me Urdhërin nr. 320, datë 5.03.2021 të Kryetarit, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror i Eksporteve.

Urdheri për programi i transparence

 

LIGJNr. 46/2018

PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË

LIGJ Nr. 90/2020

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.46/2018, “PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

LIGJ Nr. 73/2021

PËR HEDHJEN NË TREG DHE MBIKËQYRJEN E ARTIKUJVE PIROTEKNIKË

LIGJ Nr. 74/2021

PËR HEDHJEN NË TREG DHE MBIKËQYRJEN E LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL

LIGJ Nr. 27/2023

PËR KONTROLLIN E TREGTIMIT TË PRODUKTEVE QË MUND TË PËRDOREN PËR DËNIME ME VDEKJE, TORTURË OSE DËNIME APO TRAJTIME MIZORE,
ÇNJERËZORE OSE POSHTËRUESE

 

LIGJ Nr. 74/2014 

PËR ARMËT

LIGJ Nr. 152/2020

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 74/2014 “PËR ARMËT”

 

VENDIME TË KËSHILLIT TË MINSITRAVE

VENDIM Nr. 31, datë 22.1.2020

PËR ORGANIZIMIN, PËRBËRJEN, FUNKSIONIMIN DHE STATUSIN E AUTORITETIT TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE, PËRCAKTIMIN E AFATEVE, TË MËNYRËS DHE TË PROCEDURËS PËR SHKËMBIMIN E INFORMACIONIT DHE TË MARRJES SË MENDIMIT NGA INSTITUCIONET E TJERA TË PËRFSHIRA NË TRANSFERIMET NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE TË KONTROLLUARA, SI DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR LËSHIMIN E GARANCIVE DHE KRYERJEN E KONTROLLIT SHTETËROR

VENDIM Nr. 668, datë 10.11.2021

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRDITËSUAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË LISTËS TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, OBJEKT I KONTROLLIT SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE

VENDIM Nr. 604, date 28.8.2003

“PER MIRATIMIN, NE PARIM, TE KODIT TE SJELLJES SE BASHKIMIT EUROPIAN PER EKSPORTIN E ARMEVE”

VENDIM Nr. 202, datë 10.4.2019

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR LËSHIMIN E DOKUMENTEVE LIGJORE PËR TRANSFERIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, QË LËSHOHEN NGA AUTORITETI I KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE

VENDIM Nr. 509, datë 30.08.2023 

PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE TË POSAÇME TË LICENCIMIT DHE AUTORIZIMIT, DOKUMENTEVE SHOQËRUESE, QË PARAQITEN PËR
PAJISJEN ME LICENCË APO AUTORIZIM, AFATIT TË VLEFSHMËRISË SË LICENCËS DHE AUTORIZIMIT, PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT E TË
VENDIMMARRJES DHE AFATEVE PËR KRYERJEN E TYRE, SI DHE PROCEDURAVE TË SHFUQIZIMIT/PEZULLIMIT TË LICENCAVE E
AUTORIZIMEVE PËR PRODHIMIN, IMPORTIMIN, EKSPORTIMIN,TRANSITIMIN E ARTIKUJVE PIROTEKNIKË

VENDIM Nr. 776, datë 15.12.2021

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TË KRIJIMIT TË SISTEMIT TË GJURMIMIT TË ARTIKUJVE PIROTEKNIKË

 

 

VENDIM Nr. 469, datë 29.6.2011 (Ndryshuar me vendimin nr. 892, datë 4.11.2015) 

PËR PROCEDURËN PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË IMPORTIT, EKSPORTIT DHE PRODHIMIT TË LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL

VENDIM Nr. 675, datë 28.9.2016

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE PËR KRIJIMIN E SISTEMIT TË GJURMIMIT DHE TË IDENTIFIKIMIT TË LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL

VENDIM Nr.525, date 30.7.2004

PER PROCEDUREN E APLIKIMIT PER REGJISTRIMIN E LENDEVE PLASESE NE REGJISTRIN SHTETEROR TE LENDEVE PLASESE PER PERDORIM CIVIL

VENDIM Nr. 963, datë 02.12.2015

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 525, DATË 30.07.2004 “PËR PROCEDURËN E APLIKIMIT PËR REGJISTRIMIN E LËNDËVE PLASËSE NË REGJISTRIN SHTETËROR TË LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL”

VENDIM Nr. 658, datë 29.7.2015

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E LICENCAVE PËR PRODHIMIN, ÇAKTIVIZIMIN DHE RIPARIMIN E ARMËVE

 

URDHËRA 

URDHER NR.3996, Date 2.10.2019

“PER PLOTESIMIN E FORMULARIT BASHKELIDHUR PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER APLIKIM NGA ANA E SUBJEKTIT”

URDHER NR.496, Date 3.4.2019

“PER KONTROLLIN E KUSHTEVE TE PRODHIMIT NE AMBJNTET E SUBJEKTEVE TE LIçENSUARA ME PRODHIMIN E LENDEVE PLASESE, LENDEVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRE PER PERDORIM CIVIL, PRODHIM, ÇAKTIVIZIM, RIPARIM TE ARMEVE”

URDHËR Nr. 661, datë 13.12.2018

PËR NDALIMIN E HEDHJES NË TREG TË LËNDËVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRËVE PËR PËRDORIM CIVIL, QË RREZIKOJNË SIGURINË PUBLIKE, JETËN DHE SHËNDETIN E QYTETARËVE

RREGULLORE NR.315 DATE 15.3.2007 E NDRYSHUAR

PER KRITERET DHE PROCEDURAT E LEJEVE TE IMPORTIT, EKSPORTIT PRODHIMIT TE LENDEVE PLASESSE, LENDEVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRE PER PERDORIM CIVIL SI DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TE DHENIES SE LEJEVE

URDHER NR.2537 DATE 22.9.2017

PER VENDOSJEN E NIU

URDHER NR.941, Date 14.4.2014

“PER MIRATIMIN EDOKUMENTACIONIT DHE FORMULARIT TIP TE NEVOJSHEM PER APLIKIMIN E SUBJEKTEVE TE PERFSHIRA NE TRANSFERIMET NDERKOMBETARE KUR MALLRAT ME KOD DOGANOR TE NJEJTE MUND TE KONSIDEROHEN MALLRA ME PERDORIM TE DYFISHTE”

URDHËR Nr. 2835, datë, 16.10.2018

“PËR PËRCAKTIMIN E FORMATIT TË RAPORTIT, AFATET DHE KOHA E PARAQITJES SË RAPORTEVE”

URDHËR Nr. 2306, datë 28/ 08/2018

“PËR MIRATIMIN E MODELEVE STANDARDE TË DOKUMENTACIONIT PËR LICENCAT/AUTORIZIMET DHE CERTIFIKATAT, FORMATET E KËRKESAVE TË APLIKIMIT PËR KËTO DOKUMENTE, SI DHE KRITERET PËR APLIKIM PËR MALLRAT USHTARAKE DHE ARTIKUJT E TEKNOLOGJITË ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

URDHËR Nr. 2837, datë 16/ 10/2018

“AFATET E SHQYRTIMIT TE APLIKIMIT PER LICENSA DHE AUTORIZIME BRENDA AUTORITETIT TE KONTRROLLIT SHTETEROR TE EKPORTEVE”

URDHER NR. 764 DATE 07.06.2021 

PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT TE KONTROLLIT SHTETEROR TE EKSPORTEVE

KONVENTA TRAKTATE:

KONVENTA E ARMEVE KIMIKE

https://www.opcw.org/

Konventa e Armeve Biologjike

https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/

Traktati I tregtisë së Armëve:

https://thearmstradetreaty.org/

Marrwveshja e Wassenarit

https://www.wassenaar.org/

Rezoluta 1540 e Këshillit të Sigurisë së OKB-së

https://www.un.org/press/en/2004/sc8076.doc.htm

Raportime:

Raport Kombetar

https://www.seesac.org/National-Reports-on-Arms-Exports_1/

Raport Rajonal

https://www.seesac.org/Regional-Reports-on-Arms-Exports_1/

Raportim ne OKB

https://www.unroca.org/

Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)

Planet strategjike të punës

Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)

Raport mnitorimi 2020

Raport monitorimi 2019

Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

Rreth Autoritetit

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara.

Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset.

Regjistrat 2019

Regjistrat 2020

Regjistrat 2021

Regjistrat 2022

Regjistrat 2023

 

Situacionet 

Situacion I Zbatimit te Buxhetit 6M 2023

 

 

Donacione, sponsorizime

 

Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

Tarifat e sherbimeve

Afati kohor i aplikimit

Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë

Formularët e aplikimit

Formular kerkese NIU

Formular per te dhenat e kontaktit bashkelidh kerkesper aplikim

Formular aplikimi per mallrat me profil risku

Formular aplikimi per Lende piroteknike, fishekzjarre

Formular aplikimi per Lende plasese

Formular per armet

Kerkese per License Prodhimi per Armet

Kerkese per License Caktivizimi per Armet

Formularet e kerkesave per mallratt ushtarake

 Autorizim per negocim

K_AUTORIZIM_NEGOCIMIN_MARR_NDERKOMBETARE_MU

Certifikata

K_CERTIFIKATE_NDERKOMBETARE_IMPORTI_MU

K_CERTIFIKATE_REGJISTRIMI

K_CERTIFIKATEN_PERDORUESIT_FUNDIT_MU

K_CERTIFIKATEN_SHPERNDARJES_MALLIT_MU

License eksport i perkohshem

KERKESE LICENSE PER EKSPORT TE PERKOHSHEM MALLRA USHTARAKE

Anex Eksport i Perkohshem MALLRA USHTARAKE

License Eksporti MU

K_LICENCE_EXPORTI_MU

Aneks_kerkesave_MU

License import i perkohshem

KERKESE LICENSEPER IMPORT TE PERKOHSHEM MALLRA USHTARAKE

Anex Import i Perkohshem MALLRA USHTARAKE

LIcense Importi MU

K_LICENCE_IMPORTI_MU

Aneks_kerkesave_MU

License ndermjetesimi (broker)

K_BROKERAGE_MU

License transit

K_License_TRANZITI_MU

License transship

K_LICENSE_TRANSSHIPI_MU

Formularet per mallrat me perdorim te dyfishte

Certifikata MPD

K_CERTIFIKATEN_PERDORUESIT_FUNDIT_MPD

K_CERTIFIKATEN_SHPERNDARJES_MALLIT_MPD

K_CERTIFIKATE_NDERKOMBETARE_IMPORTI_MPD

License eksport i perkohshem

Aneks_LICENSE_PER_EKSPORT_TE_PERKOHSHEM MALLRA ME PERDORIM TE DYFISHTE

KERKESE_LICENSE_PER_EKSPORT_TE_PERKOHSHEM MALLRA ME PERDORIM TE DYFISHTE

License Eksporti MPD

K_LICENCE_EXPORTI_MPD

Aneks_pergjit_kerkesave_MPD

License import i perkohshem

Aneks LICENSE import i Perkohsem dual use 1

KERKESE_LICENSE_PER_IMPORT_TE_PERKOHSHEM MALLRA ME PERDORIM TE DYFISHTE

LIcense Importi MPD

Aneks_pergjit_kerkesave_MPD

K_LICENCE_IMPORTI_MPD

License ndermjetesimi (broker)

Aneks_pergjit_kerkesave_MPD

KERKESE_BROKERAGE_MPD

License per mallra qe nuk perfshihen ne liste

K_LICENSE_MALLRAT_NUKPERFSHIHEN_LISTEN_KONTROLL_MPD

License transferim software

K_LICENSE_TRANSFERIMI_SOFTWARE_MPD

License  transit

K_LICENSE_TRANZITI_MPD

License transship

K_LICENSE_TRANSSHIPI_MPD

Procedure ankimimi

Proceduare ankimimi LP, Fishekzjarre

Procedura ankimimi MU, MPD

Procedura e ankimit per vendimet per Armet, prodhim caktivizim

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike
 • Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes
 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
 • Procedura e ankimimit
 • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat    dhe përgjigjet
 • Njoftime të ndryshme
 • Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil
 • Raporte
 • Publikime
 • Statistika
 • Projekte
 • Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.