LEGJISLACIONI KOMBËTAR PËR AUTORITETIN E KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE

LIGJE 

LIGJNr. 46/2018

PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË

LIGJ Nr. 90/2020

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.46/2018, “PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

LIGJ Nr. 73/2021

PËR HEDHJEN NË TREG DHE MBIKËQYRJEN E ARTIKUJVE PIROTEKNIKË

LIGJ Nr. 74/2021

PËR HEDHJEN NË TREG DHE MBIKËQYRJEN E LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL

LIGJ Nr. 27/2023

PËR KONTROLLIN E TREGTIMIT TË PRODUKTEVE QË MUND TË PËRDOREN PËR DËNIME ME VDEKJE, TORTURË OSE DËNIME APO TRAJTIME MIZORE,
ÇNJERËZORE OSE POSHTËRUESE

LIGJ Nr. 74/2014 

PËR ARMËT

LIGJ Nr. 152/2020

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 74/2014 “PËR ARMËT”

VENDIME TË KËSHILLIT TË MINSITRAVE

VENDIM Nr. 31, datë 22.1.2020

PËR ORGANIZIMIN, PËRBËRJEN, FUNKSIONIMIN DHE STATUSIN E AUTORITETIT TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE, PËRCAKTIMIN E AFATEVE, TË MËNYRËS DHE TË PROCEDURËS PËR SHKËMBIMIN E INFORMACIONIT DHE TË MARRJES SË MENDIMIT NGA INSTITUCIONET E TJERA TË PËRFSHIRA NË TRANSFERIMET NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE TË KONTROLLUARA, SI DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR LËSHIMIN E GARANCIVE DHE KRYERJEN E KONTROLLIT SHTETËROR

VENDIM Nr. 668, datë 10.11.2021

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRDITËSUAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË LISTËS TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, OBJEKT I KONTROLLIT SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE

VENDIM Nr. 604, date 28.8.2003

“PER MIRATIMIN, NE PARIM, TE KODIT TE SJELLJES SE BASHKIMIT EUROPIAN PER EKSPORTIN E ARMEVE”

VENDIM Nr. 202, datë 10.4.2019

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR LËSHIMIN E DOKUMENTEVE LIGJORE PËR TRANSFERIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, QË LËSHOHEN NGA AUTORITETI I KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE

VENDIM Nr. 509, datë 30.08.2023 

PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE TË POSAÇME TË LICENCIMIT DHE AUTORIZIMIT, DOKUMENTEVE SHOQËRUESE, QË PARAQITEN PËR
PAJISJEN ME LICENCË APO AUTORIZIM, AFATIT TË VLEFSHMËRISË SË LICENCËS DHE AUTORIZIMIT, PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT E TË
VENDIMMARRJES DHE AFATEVE PËR KRYERJEN E TYRE, SI DHE PROCEDURAVE TË SHFUQIZIMIT/PEZULLIMIT TË LICENCAVE E
AUTORIZIMEVE PËR PRODHIMIN, IMPORTIMIN, EKSPORTIMIN,TRANSITIMIN E ARTIKUJVE PIROTEKNIKË

VENDIM Nr. 776, datë 15.12.2021

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TË KRIJIMIT TË SISTEMIT TË GJURMIMIT TË ARTIKUJVE PIROTEKNIKË

VENDIM Nr. 469, datë 29.6.2011 (Ndryshuar me vendimin nr. 892, datë 4.11.2015) 

PËR PROCEDURËN PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË IMPORTIT, EKSPORTIT DHE PRODHIMIT TË LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL

VENDIM Nr. 675, datë 28.9.2016

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE PËR KRIJIMIN E SISTEMIT TË GJURMIMIT DHE TË IDENTIFIKIMIT TË LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL

VENDIM Nr.525, date 30.7.2004

PER PROCEDUREN E APLIKIMIT PER REGJISTRIMIN E LENDEVE PLASESE NE REGJISTRIN SHTETEROR TE LENDEVE PLASESE PER PERDORIM CIVIL

VENDIM Nr. 963, datë 02.12.2015

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 525, DATË 30.07.2004 “PËR PROCEDURËN E APLIKIMIT PËR REGJISTRIMIN E LËNDËVE PLASËSE NË REGJISTRIN SHTETËROR TË LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL”

VENDIM Nr. 658, datë 29.7.2015

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E LICENCAVE PËR PRODHIMIN, ÇAKTIVIZIMIN DHE RIPARIMIN E ARMËVE

URDHËRA 

URDHER NR.3996, Date 2.10.2019

“PER PLOTESIMIN E FORMULARIT BASHKELIDHUR PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER APLIKIM NGA ANA E SUBJEKTIT”

URDHER NR.496, Date 3.4.2019

“PER KONTROLLIN E KUSHTEVE TE PRODHIMIT NE AMBJNTET E SUBJEKTEVE TE LIçENSUARA ME PRODHIMIN E LENDEVE PLASESE, LENDEVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRE PER PERDORIM CIVIL, PRODHIM, ÇAKTIVIZIM, RIPARIM TE ARMEVE”

URDHËR Nr. 661, datë 13.12.2018

PËR NDALIMIN E HEDHJES NË TREG TË LËNDËVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRËVE PËR PËRDORIM CIVIL, QË RREZIKOJNË SIGURINË PUBLIKE, JETËN DHE SHËNDETIN E QYTETARËVE

RREGULLORE NR.315 DATE 15.3.2007 E NDRYSHUAR

PER KRITERET DHE PROCEDURAT E LEJEVE TE IMPORTIT, EKSPORTIT PRODHIMIT TE LENDEVE PLASESSE, LENDEVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRE PER PERDORIM CIVIL SI DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TE DHENIES SE LEJEVE

URDHER NR.2537 DATE 22.9.2017

PER VENDOSJEN E NIU

URDHER NR.941, Date 14.4.2014

“PER MIRATIMIN EDOKUMENTACIONIT DHE FORMULARIT TIP TE NEVOJSHEM PER APLIKIMIN E SUBJEKTEVE TE PERFSHIRA NE TRANSFERIMET NDERKOMBETARE KUR MALLRAT ME KOD DOGANOR TE NJEJTE MUND TE KONSIDEROHEN MALLRA ME PERDORIM TE DYFISHTE”

URDHËR Nr. 2835, datë, 16.10.2018

“PËR PËRCAKTIMIN E FORMATIT TË RAPORTIT, AFATET DHE KOHA E PARAQITJES SË RAPORTEVE”

URDHËR Nr. 2306, datë 28/ 08/2018

“PËR MIRATIMIN E MODELEVE STANDARDE TË DOKUMENTACIONIT PËR LICENCAT/AUTORIZIMET DHE CERTIFIKATAT, FORMATET E KËRKESAVE TË APLIKIMIT PËR KËTO DOKUMENTE, SI DHE KRITERET PËR APLIKIM PËR MALLRAT USHTARAKE DHE ARTIKUJT E TEKNOLOGJITË ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

URDHËR Nr. 2837, datë 16/ 10/2018

“AFATET E SHQYRTIMIT TE APLIKIMIT PER LICENSA DHE AUTORIZIME BRENDA AUTORITETIT TE KONTRROLLIT SHTETEROR TE EKPORTEVE”

URDHER NR. 764 DATE 07.06.2021 

PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT TE KONTROLLIT SHTETEROR TE EKSPORTEVE

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) është një institucion qëndror, me statusin e personit juridik, publik, në varësi të Ministrit të Mbrojtjes, i cili ka si objekt të veprimtarisë kontrollin shtetëror mbi eksportin, importin, kalimin tranzit, transferimin dhe veprimtaritë ndërmjetësuese për mallrat ushtarake dhe mallrat e teknologjitë me përdorim të dyfishtë.

Designed by M-TECH| © Copyright 2023 Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)