RREGULLORE E BRENDSHME E FUNKSIONIMIT TË AUTORITETIT TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE

Rregullore, organizimi dhe funksionimi i AKSHE-së
“Rregullore e brendshme e funksionimit të “AUTORITETIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE”

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) është një institucion qëndror, me statusin e personit juridik, publik, në varësi të Ministrit të Mbrojtjes, i cili ka si objekt të veprimtarisë kontrollin shtetëror mbi eksportin, importin, kalimin tranzit, transferimin dhe veprimtaritë ndërmjetësuese për mallrat ushtarake dhe mallrat e teknologjitë me përdorim të dyfishtë.

Designed by M-TECH| © Copyright 2023 Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)