MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË AKSHE

AKSHE është institucioni përgjegjës për zbatimin e politikës shtetërore në fushën e kontrollit të eksporteve dhe importeve të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË AKSHE

AKSHE është institucioni përgjegjës për zbatimin e politikës shtetërore në fushën e kontrollit të eksporteve dhe importeve të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

Në kuptim të ligjit Nr. 46/2018 “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”, mallra ushtarake janw: a) mallra që janë projektuar, zhvilluar, prodhuar, montuar apo janë modifikuar për përdorim ushtarak, përfshirë teknologjinë dhe software-t e lidhura me këto mallra; b) mallrat e specifikuara në list ën e mallrave ushtarake; osec) mallrat, në kuptim të nenit 11, të këtij ligji.

Për këtë nga ana e Autoritetit të Kontrollit Shtëtëror të Eksporteve lëshohet:

Autorizim për eksport të përkohshëm të mallrave ushtarake (panaire/ekspozita/reklama/teste/qëllime testimi/riparime/shërbime mirëmbajtje/dhe qëllime të tjera të ngjashme)

Autorizim për import të përkohshëm të mallrave ushtarake (panaire/ekspozita/reklama/teste/qëllime testimi/riparime/shërbime mirëmbajtje/dhe qëllime të tjera të ngjashme)

Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare për mallra ushtarake

Autorizim për transship ndërkombëtar të mallrave ushtarake

Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave ushtarake

Certifikate e shperndarjes se mallit per mallra ushtarake

Certifikate nderkombetare importi per mallrat ushtarak

Certifikate e perdoruesit te fundit per mallrat ushtarake

Certifikate Rregjistrimi per mallra ushtarake

Licence eksporti e pakufizuar për mallra ushtarake

Licence eksporti e përgjithshme për mallra ushtarake

Licencë eksporti me një përdorim për mallra ushtarake

Licence importi e pakufizuar për mallra ushtarake

Licence importi e përgjithshme për mallra ushtarake

Licence importi me një përdorim për mallra ushtarake

Licencë për prodhimin,  e armëve për kategoritë A, B dhe C

Licence për veprimtari ndërmjetësuese(brokerage) për mallrat ushtarake

License per çaktivizimin dhe/ose riparimin e armëve për kategoritë A, B dhe C

 

Për referencë ligjore dhe dokumentacionin që duhet të paraqese subjekti për tu pajisur me një nga aktet e mësipërme duhet të klikoni në linkun e mëposhtëm:

www.e-albania.al

 

Me ndryshimet e reja që janë bërë në ligjin Nr. 46/2018 “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”,  subjektet mund të aplikojnë edhe online duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

www.e-albania.al

Në kuptim të ligjit Nr. 46/2018 “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”, artikujt dhe teknologjitë me përdorim të dyfishtë janë artikujt, përfshirë software-t dhe teknologjitë, që mund të përdoren si për qëllime civile, ashtu dhe ushtarake dhe përfshijnë: a) artikujt që mund të përdoren për qëllime joshpërthyese, si edhe artikujt që mund të përdoren në cilëndo mënyrë për përhapjen e armëve të shkatërrimit në masë apo prodhimin e tyre; b) artikujt e specifikuar në listën e mallrave me përdorim të dyfishtë; c) artikujt, në kuptim të nenit 11, të këtij ligji.

Për këtë nga ana e Autoritetit të Kontrollit Shtëtëror të Eksporteve lëshohet:

 1. Autorizim per eksport te perkohshem te mallrave me perdorim te dyfishte (panaire/ ekspozita/reklama/teste/qellime testimi/riparime/sherbime mirembajtje/ dhe qellime te tjera te ngjashme)
 2. Autorizim per import te perkohshem te mallrave me perdorim te dyfishte (panaire/ ekspozita/reklama/teste/qellime testimi/riparime/sherbime mirembajtje/ dhe qellime te tjera te ngjashme)
 3. Autorizim per tranzit nderkombetar te mallrave me perdorim te dyfishte
 4. Certifikate e shperndarjes mallit per mallra me perdorim te dyfishte
 5. Certifikate nderkombetare importi per mallrate me perdorim te dyfishte (CNI)
 6. Certifikate e perdoruesit te fundit per mallrat me përdorim te dyfishte
 7. Licence eksporti e pakufizuar për mallrat me perdorim te dyfishte
 8. Licence eksporti e pergjithshme për mallrat me perdorim te dyfishte
 9. Licence eksporti me një përdorim për mallra perdorim te dyfishte
 10. Licence importi e pakufizuar për mallrat me perdorim te dyfishte
 11. Licence importi e pergjithshme për mallrat me perdorim te dyfishte
 12. Licence importi me nje perdorim për mallrat me perdorim te dyfishte
 13. Licence per veprimtari ndermjetesuese (brokerage) me nje perdorim per mallrat me perdorim te dyfishte
 14. License transferim software ose teknologjive nepermjet rrugeve elektronike

 Për referencë ligjore dhe dokumentacionin që duhet të paraqese subjekti për tu pajisur me një nga aktet e mësipërme duhet të klikoni në linkun e mëposhtëm:

www.e-albania.al

 Me ndryshimet e reja që janë bërë në ligjin Nr. 46/2018 “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”,  subjektet mund të aplikojnë edhe online duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

www.e-albania.al

Në kuptim të ligjit Nr. 46/2018 “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”, Catch all është autorizimi që jepet për eksportin/transitin/ndërmjetësimin,  si dhe asistencën teknike të  mallrave  dhe të  artikujve/teknologjive  që  nuk  janë  përfshirë  në  listën  e  mallrave  të  kontrolluara, në rast se mallrat, artikujt/teknologjitë: 

 1. a) janë ose  mund  të  jenë  të  destinuar,  tërësisht  ose  pjesërisht,  për  zhvillimin,  prodhimin,  modifikimin,  funksionimin,  trajtimin,  montimin,  testimin,  riparimin,  vënien  në  dispozicion,  përdorimin, mirëmbajtjen, ruajtjen, zbulimin ose përhapjen e armëve të shkatërrimit në masë;
 2. b) do të përdoren  apo  mund  të  përdoren,  tërësisht  apo  pjesërisht,  për  përdorim  të  fundit  ushtarak në vendin e blerësit apo në vendin e përdoruesit të fundit, nëse ai vend është objekt i një  embargoje  armësh  dhe  pajisjesh  ushtarake,  bazuar  në  vendimet  përkatëse  të  Këshillit  të  Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë dhe organizatave  të  tjera  ndërkombëtare,  që  janë  detyruese  për  Republikën  e  Shqipërisë  apo bazuar në dispozitat përkatëse të legjislacionit vendas; 
 3. c) do të përdoren apo mund të përdoren, në tërësi apo pjesërisht, si pjesë apo elemente të armëve dhe të produkteve të  pajisjeve  ushtarake,  të  përcaktuara  në  listën  kombëtare  të  kontrollit  të  armëve  dhe  të pajisjeve  ushtarake dhe  që  janë  eksportuar  nga  territori  i  Republikës së Shqipërisë pa licencë ose në kundërshtim me kushtet e përcaktuara në licencën e lëshuar në përputhje me këtë ligj;

ç) do të përdoren apo mund të përdoren në lidhje me vepra terroriste.  

Në     këto     raste     Autoriteti     i     Kontrollit     Shtetëror     të     Eksporteve njofton eksportuesit/transituesit/ndërmjetësuesit/ofruesit   e   asistencës   teknike   për   t’u   pajisur   me   licencë.

Për këtë nga ana e Autoritetit të Kontrollit Shtëtëror të Eksporteve lëshohet:

 1. Autorizim per mallrat qe nuk perfshihen ne listen e miratuar per kontroll (catch all)

Për referencë ligjore dhe dokumentacionin që duhet të paraqese subjekti duhet të klikoni në linkun e mëposhtëm:

www.e-albania.al

 Me ndryshimet e reja që janë bërë në ligjin Nr. 46/2018 “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”,  subjektet mund të aplikojnë edhe online duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

www.e-albania.al

Në kuptim të ligjit nr.9126, date 29.7.2003 “Per perdorimin civil te lendeve plasese ne republiken e shqiperise”, “Lende plasëse” janë te gjitha ato bashkime ose përzierje te ndryshme kimike, te cilat, pa praninë e oksigjenit, nen ndikimin e ngacmimeve te jashtme, pësojnë ndryshime shume te shpejta fiziko-kimike, te shoqëruara me temperature te larte dhe çlirim gazrash ne sasi e presion te larte, te afta për te kryer pune, te cilat plotësojnë standardet e përdorimit ne veprimtari civile. Lende plasëse për përdorim civil janë dinamiti, amonitet dhe çdo lloj lende tjetër, qe kane te njëjtën rrezikshmëri.3. “Materiale plasëse” janë te gjitha llojet e kapsollave, te fitilave plasës, ndezës e zjarr përcjellës, si dhe shpërthyesit ne ngarkesat e përforcimit.4. “Parti lendesh plasëse” është një sasi e caktuar lendesh plasëse (ne cope, ne vëllim ose ne mase), prodhuar ne kushte tërësisht te barabarta, shoqëruar me specifikime teknike.

Për këtë nga ana e Autoritetit të Kontrollit Shtëtëror të Eksporteve lëshohet:

 1. Licencë eksporti të lëndëve piroteknike për përdorim civil,
 2. Licensë Importi të lëndëve piroteknike për përdorim civil,
 3. Licensë prodhimi të lëndëve priroteknike për përdorim civil,

 Për referencë ligjore dhe dokumentacionin që duhet të paraqese subjekti për tu pajisur me një nga aktet e mësipërme duhet të klikoni në linkun e mëposhtëm:

www.e-albania.al

 Subjektet mund të aplikojnë edhe online duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

www.e-albania.al

Në kuptim të ligjit nr.9126, date 29.7.2003 “Per perdorimin civil te lendeve plasese ne republiken e shqiperise”, “Lende plasëse” janë te gjitha ato bashkime ose përzierje te ndryshme kimike, te cilat, pa praninë e oksigjenit, nen ndikimin e ngacmimeve te jashtme, pësojnë ndryshime shume te shpejta fiziko-kimike, te shoqëruara me temperature te larte dhe çlirim gazrash ne sasi e presion te larte, te afta për te kryer pune, te cilat plotësojnë standardet e përdorimit ne veprimtari civile. Lende plasëse për përdorim civil janë dinamiti, amonitet dhe çdo lloj lende tjetër, qe kane te njëjtën rrezikshmëri.

“Materiale plasëse” janë te gjitha llojet e kapsollave, te fitilave plasës, ndezës e zjarr përcjellës, si dhe shpërthyesit ne ngarkesat e përforcimit.

“Parti lendesh plasëse” është një sasi e caktuar lendesh plasëse (ne cope, ne vëllim ose ne mase), prodhuar ne kushte tërësisht te barabarta, shoqëruar me specifikime teknike.

Për këtë nga ana e Autoritetit të Kontrollit Shtëtëror të Eksporteve lëshohet:

 1. Licencë eksporti të lëndëve plasëse për përdorim civil,
 2. Licensë importi të lëndëve plasëse për përdorim civil,
 3. Licensë prodhimi të lëndëve plasëse për përdorim civil,

Për referencë ligjore dhe dokumentacionin që duhet të paraqese subjekti për tu pajisur me një nga aktet e mësipërme duhet të klikoni në linkun e mëposhtëm:

www.e-albania.al

 

Subjektet mund të aplikojnë edhe online duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

www.e-albania.al

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) është një institucion qëndror, me statusin e personit juridik, publik, në varësi të Ministrit të Mbrojtjes, i cili ka si objekt të veprimtarisë kontrollin shtetëror mbi eksportin, importin, kalimin tranzit, transferimin dhe veprimtaritë ndërmjetësuese për mallrat ushtarake dhe mallrat e teknologjitë me përdorim të dyfishtë.