Dokumenta Ligjore

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve lëshon këto dokumente ligjore:

 1. Licencë individuale eksporti për mallra ushtarake
 2. Liçensë individuale për eksport të përkohshëm për mallrat ushtarake.
 3. Licencë individuale për rieksport për mallra ushtarake
 4. Licensë individuale importi për mallra ushtarake
 5. Liçensë individuale për import të përkohshëm për mallrat ushtarake.
 6. Liçensë individuale për tranzit ndërkombëtar të mallrave ushtarake
 7. Liçensë individuale për transship ndërkombëtar të mallrave ushtarake
 8. Licensë individuale për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) për mallrat ushtarake
 9. Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare për mallra ushtarake për vendet nën embargo.
 10. Certifikatë e regjistrimit për mallrat ushtarake
 11. Certifikatë ndërkombëtare importi për mallra ushtarake
 12. Certifikatë e përdoruesit të fundit për mallra ushtarake
 13. Certifikatë e mbërritjes së mallit në destinacion (DVC) për mallra ushtarake
 14. Licensë individuale eksporti për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 15. Licensë globale eksporti për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 16. Licensë e përgjithshme eksporti për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 17. Liçensë individuale për eksport të përkohshëm për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë.
 18. Licensë individuale për rieksport për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 19. Licensë individuale importi për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 20. Licensë globale importi për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 21. Licensë e përgjithshme importi për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 22. Liçensë individuale për import të përkohshëm për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë.
 23. Licensë individuale për veprimtari ndërmjetësuese(brokerage) për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 24. Licensë individuale për transferim softëare ose teknologjive nëpërmjet rrugëve elektronike
 25. Licensë individuale për tranzit ndërkombëtar të artikujve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë
 26. Licensë individuale për transship ndërkombëtar të artikujve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë
 27. Licensë individuale për mallrat që nuk përfshihen në listën e miratuar për kontroll
 28. Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 29. Certifikatë ndërkombëtare importi për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 30. Certifikatë e përdoruesit të fundit për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë
 31. Certifikatë e mbërritjes së mallit në destinacion (DVC) për artikujt dhe teknolgjitë me përdorim të dyfishtë.
 32. Urdhri Nr. 2306, datë 28.08.2018. 

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) është një institucion qëndror, me statusin e personit juridik, publik, në varësi të Ministrit të Mbrojtjes, i cili ka si objekt të veprimtarisë kontrollin shtetëror mbi eksportin, importin, kalimin tranzit, transferimin dhe veprimtaritë ndërmjetësuese për mallrat ushtarake dhe mallrat e teknologjitë me përdorim të dyfishtë.