Legjislacioni draft

Legjislacioni fishekzjarre

LIGJI NR.9126, DT 29.7.2003 “PËR PËRDORIMIN CIVIL TË LËNDËVE PLASËSE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 10137, DATË 11.5.2009), (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 10388, DATË 3.3.2011), (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 73/2014).

VENDIM

Nr. 932, datë 18.11.2015

“PËR PROCEDURËN PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË IMPORTIT, EKSPORTIT DHE PRODHIMIT TË LËNDËVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRËVE PËR PËRDORIM CIVIL” , (ndryshuar me VKM nr.269 datë 2.5.2019)

URDHER NR.3996, Date 2.10.2019

“PER PLOTESIMIN E FORMULARIT BASHKELIDHUR PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER APLIKIM NGA ANA E SUBJEKTIT”

URDHER NR.496, Date 3.4.2019

“PER KONTROLLIN E KUSHTEVE TE PRODHIMIT NE AMBJNTET E SUBJEKTEVE TE LIçENSUARA ME PRODHIMIN E LENDEVE PLASESE, LENDEVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRE PER PERDORIM CIVIL, PRODHIM, ÇAKTIVIZIM, RIPARIM TE ARMEVE”

URDHËR

Nr. 661, datë 13.12.2018

PËR NDALIMIN E HEDHJES NË TREG TË LËNDËVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRËVE PËR PËRDORIM CIVIL, QË RREZIKOJNË SIGURINË PUBLIKE, JETËN DHE SHËNDETIN E QYTETARËVE

RREGULLORE NR.315 DATE 15.3.2007 E NDRYSHUAR

PER KRITERET DHE PROCEDURAT E LEJEVE TE IMPORTIT, EKSPORTIT PRODHIMIT TE LENDEVE PLASESSE, LENDEVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRE PER PERDORIM CIVIL SI DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TE DHENIES SE LEJEVE

Legjislacioni LP

LIGJI NR.9126, DT 29.7.2003 “PËR PËRDORIMIN CIVIL TË LËNDËVE PLASËSE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 10137, DATË 11.5.2009), (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 10388, DATË 3.3.2011), (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 73/2014).

VENDIM

Nr. 469, datë 29.6.2011 (Ndryshuar me vendimin nr. 892, datë 4.11.2015)

PËR PROCEDURËN PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË IMPORTIT, EKSPORTIT DHE PRODHIMIT TË LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL

VENDIM

Nr. 675, datë 28.9.2016

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE PËR KRIJIMIN E SISTEMIT TË GJURMIMIT DHE TË IDENTIFIKIMIT TË LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL

VENDIM

Nr.525, date 30.7.2004

PER PROCEDUREN E APLIKIMIT PER REGJISTRIMIN E LENDEVE PLASESE NE REGJISTRIN SHTETEROR TE LENDEVE PLASESE PER PERDORIM CIVIL

VENDIM

Nr. 963, datë 02.12.2015

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 525, DATË 30.07.2004 “PËR PROCEDURËN E APLIKIMIT PËR REGJISTRIMIN E LËNDËVE PLASËSE NË REGJISTRIN SHTETËROR TË LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL”

URDHER

NR.2537 DATE 22.9.2017

PER VENDOSJEN E NIU

URDHER NR.3996, Date 2.10.2019

“PER PLOTESIMIN E FORMULARIT BASHKELIDHUR PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER APLIKIM NGA ANA E SUBJEKTIT”

URDHER NR.496, Date 3.4.2019

“PER KONTROLLIN E KUSHTEVE TE PRODHIMIT NE AMBJNTET E SUBJEKTEVE TE LIÇENSUARA ME PRODHIMIN E LENDEVE PLASESE, LENDEVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRE PER PERDORIM CIVIL, PRODHIM, ÇAKTIVIZIM, RIPARIM TE ARMEVE”

RREGULLORE NR.315 DATE 15.3.2007 E NDRYSHUAR

PER KRITERET DHE PROCEDURAT E LEJEVE TE IMPORTIT, EKSPORTIT PRODHIMIT TE LENDEVE PLASESSE, LENDEVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRE PER PERDORIM CIVIL SI DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TE DHENIES SE LEJEVE

Legjislacioni MPD

LIGJ

Nr. 46/2018

PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË

LIGJ Nr. 90/2020

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.46/2018, “PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

VENDIM

Nr. 31, datë 22.1.2020

PËR ORGANIZIMIN, PËRBËRJEN, FUNKSIONIMIN DHE STATUSIN E AUTORITETIT TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE, PËRCAKTIMIN E AFATEVE, TË MËNYRËS DHE TË PROCEDURËS PËR SHKËMBIMIN E INFORMACIONIT DHE TË MARRJES SË MENDIMIT NGA INSTITUCIONET E TJERA TË PËRFSHIRA NË TRANSFERIMET NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE TË KONTROLLUARA, SI DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR LËSHIMIN E GARANCIVE DHE KRYERJEN E KONTROLLIT SHTETËROR

VENDIM

Nr. 91, datë 27.2.2019

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRDITËSUAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË LISTËS TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, OBJEKT I KONTROLLIT SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE

VENDIM

Nr. 202, datë 10.4.2019

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR LËSHIMIN E DOKUMENTEVE LIGJORE PËR TRANSFERIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, QË LËSHOHEN NGA AUTORITETI I KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE

URDHER

NR.3996, Date 2.10.2019

PER PLOTESIMIN E FORMULARIT BASHKELIDHUR PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER APLIKIM NGA ANA E SUBJEKTIT”

URDHER

NR.941, Date 14.4.2014

“PER MIRATIMIN EDOKUMENTACIONIT DHE FORMULARIT TIP TE NEVOJSHEM PER APLIKIMIN E SUBJEKTEVE TE PERFSHIRA NE TRANSFERIMET NDERKOMBETARE KUR MALLRAT ME KOD DOGANOR TE NJEJTE MUND TE KONSIDEROHEN MALLRA ME PERDORIM TE DYFISHTE”

URDHËR

Nr. 2835, datë, 16.10.2018

“PËR PËRCAKTIMIN E FORMATIT TË RAPORTIT, AFATET DHE KOHA E PARAQITJES SË RAPORTEVE”

URDHËR

Nr. 2306, datë 28/ 08/2018

“PËR MIRATIMIN E MODELEVE STANDARDE TË DOKUMENTACIONIT PËR LICENCAT/AUTORIZIMET DHE CERTIFIKATAT, FORMATET E KËRKESAVE TË APLIKIMIT PËR KËTO DOKUMENTE, SI DHE KRITERET PËR APLIKIM PËR MALLRAT USHTARAKE DHE ARTIKUJT E TEKNOLOGJITË ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

URDHËR

Nr. 2837, datë 16/ 10/2018

“AFATET E SHQYRTIMIT TE APLIKIMIT PER LICENSA DHE UTORIZIME BRENDA AKSHE”

RREGULLORE NR.1140 DATE 7.5.2014

PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT TE KONTROLLIT SHTETEROR TE EKSPORTEVE

Legjislacioni MU

LIGJ

Nr. 46/2018

PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË

LIGJ Nr. 90/2020

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.46/2018, “PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

VENDIM

Nr. 31, datë 22.1.2020

PËR ORGANIZIMIN, PËRBËRJEN, FUNKSIONIMIN DHE STATUSIN E AUTORITETIT TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE, PËRCAKTIMIN E AFATEVE, TË MËNYRËS DHE TË PROCEDURËS PËR SHKËMBIMIN E INFORMACIONIT DHE TË MARRJES SË MENDIMIT NGA INSTITUCIONET E TJERA TË PËRFSHIRA NË TRANSFERIMET NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE TË KONTROLLUARA, SI DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR LËSHIMIN E GARANCIVE DHE KRYERJEN E KONTROLLIT SHTETËROR

VENDIM

Nr. 91, datë 27.2.2019

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRDITËSUAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË LISTËS TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, OBJEKT I KONTROLLIT SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE

VENDIM

Nr. 604, date 28.8.2003

“PER MIRATIMIN, NE PARIM, TE KODIT TE SJELLJES SE BASHKIMIT EUROPIAN PER EKSPORTIN E ARMEVE”

VENDIM

Nr. 202, datë 10.4.2019

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR LËSHIMIN E DOKUMENTEVE LIGJORE PËR TRANSFERIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, QË LËSHOHEN NGA AUTORITETI I KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE

URDHER NR.3996, Date 2.10.2019

“PER PLOTESIMIN E FORMULARIT BASHKELIDHUR PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER APLIKIM NGA ANA E SUBJEKTIT”

URDHËR

Nr. 2835, datë, 16.10.2018

“PËR PËRCAKTIMIN E FORMATIT TË RAPORTIT, AFATET DHE KOHA E PARAQITJES SË RAPORTEVE”

URDHËR

Nr. 387, datë, 5.3.2015

“PËR AFATET E SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT PËR LICENSA DHE AUTORIZIME BRENDA AUTORITETIT TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE”

URDHËR

Nr. 2306, datë 28/ 08/2018

“PËR MIRATIMIN E MODELEVE STANDARDE TË DOKUMENTACIONIT PËR LICENCAT/AUTORIZIMET DHE CERTIFIKATAT, FORMATET E KËRKESAVE TË APLIKIMIT PËR KËTO DOKUMENTE, SI DHE KRITERET PËR APLIKIM PËR MALLRAT USHTARAKE DHE ARTIKUJT E TEKNOLOGJITË ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

URDHËR

Nr. 2837, datë 16/ 10/2018

“AFATET E SHQYRTIMIT TE APLIKIMIT PER LICENSA DHE UTORIZIME BRENDA AKSHE”

RREGULLORE NR.1140 DATE 7.5.2014

PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT TE KONTROLLIT SHTETEROR TE EKSPORTEVE

Legjislacioni për Armët

LIGJ

Nr. 74/2014

PËR ARMËT

LIGJ

Nr. 152/2020

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 74/2014 “PËR ARMËT”

LIGJ

Nr. 46/2018

PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË

LIGJ Nr. 90/2020

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.46/2018, “PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

VENDIM

Nr. 658, datë 29.7.2015

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E LICENCAVE PËR PRODHIMIN, ÇAKTIVIZIMIN DHE RIPARIMIN E ARMËVE

VENDIM

Nr. 31, datë 22.1.2020

PËR ORGANIZIMIN, PËRBËRJEN, FUNKSIONIMIN DHE STATUSIN E AUTORITETIT TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE, PËRCAKTIMIN E AFATEVE, TË MËNYRËS DHE TË PROCEDURËS PËR SHKËMBIMIN E INFORMACIONIT DHE TË MARRJES SË MENDIMIT NGA INSTITUCIONET E TJERA TË PËRFSHIRA NË TRANSFERIMET NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE TË KONTROLLUARA, SI DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR LËSHIMIN E GARANCIVE DHE KRYERJEN E KONTROLLIT SHTETËROR

VENDIM

Nr. 91, datë 27.2.2019

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRDITËSUAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË LISTËS TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, OBJEKT I KONTROLLIT SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE

VENDIM

Nr. 202, datë 10.4.2019

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR LËSHIMIN E DOKUMENTEVE LIGJORE PËR TRANSFERIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË, QË LËSHOHEN NGA AUTORITETI I KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE

URDHER

NR.3996, Date 2.10.2019

“PER PLOTESIMIN E FORMULARIT BASHKELIDHUR PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER APLIKIM NGA ANA E SUBJEKTIT”

URDHER

NR.496, Date 3.4.2019

“PER KONTROLLIN E KUSHTEVE TE PRODHIMIT NE AMBJNTET E SUBJEKTEVE TE LIÇENSUARA ME PRODHIMIN E LENDEVE PLASESE, LENDEVE PIROTEKNIKE DHE FISHEKZJARRE PER PERDORIM CIVIL, PRODHIM, ÇAKTIVIZIM, RIPARIM TE ARMEVE”

URDHËR

Nr. 2835, datë, 16.10.2018

“PËR PËRCAKTIMIN E FORMATIT TË RAPORTIT, AFATET DHE KOHA E PARAQITJES SË RAPORTEVE”

URDHËR

Nr. 2306, datë 28/ 08/2018

“PËR MIRATIMIN E MODELEVE STANDARDE TË DOKUMENTACIONIT PËR LICENCAT/AUTORIZIMET DHE CERTIFIKATAT, FORMATET E KËRKESAVE TË APLIKIMIT PËR KËTO DOKUMENTE, SI DHE KRITERET PËR APLIKIM PËR MALLRAT USHTARAKE DHE ARTIKUJT E TEKNOLOGJITË ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

URDHËR

Nr. 2837, datë 16/ 10/2018

“AFATET E SHQYRTIMIT TE APLIKIMIT PER LICENSA DHE UTORIZIME BRENDA AKSHE”

RREGULLORE NR.66 DATE 12.1.2017

“PER KRITERET, PROCEDURAT, MENYREN E APLIKIMIT, VLERESIMIN E KRITEREVE, KONTROLLIN E KUSHTEVE TE LICENSIMIT DHE FORMATET E LICENSAVE TE PRODHIMIT, CAKTIVIZIMIT, RIPARIMITTE ARMEVE”

KONVENTA TRAKTATE:

KONVENTA E ARMEVE KIMIKE

https://www.opcw.org/

Konventa e Armeve Biologjike

https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/

Traktati I tregtisë së Armëve:

https://thearmstradetreaty.org/

Marrwveshja e Wassenarit

https://www.wassenaar.org/

Rezoluta 1540 e Këshillit të Sigurisë së OKB-së

https://www.un.org/press/en/2004/sc8076.doc.htm

Raportime:

Raport Kombetar

https://www.seesac.org/National-Reports-on-Arms-Exports_1/

Raport Rajonal

https://www.seesac.org/Regional-Reports-on-Arms-Exports_1/

Raportim ne OKB

https://www.unroca.org/