MINISTRIA E MBROJTJES

AUTORITETI I KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE

N J O F T I M

 

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve njofton se ka ç’ regjistruar subjektet e më poshtme:

 1. Shila Dreams
 2. Eni Arb Sh.p.k
 3. S Import Eksport Sh.p.k
 4. American Capital Group
 5. KEON Sh.p.k
 6. TCM-Albania
 7. Deutsch Marketing Geselleschaft
 8. A & A Security Survey Sh.p.k
 9. Casick Sh.p.k
 10. Vesel AVDULLAI
 11. Spinx
 12. DNX-NITRO
 13. Eagle One
 14. Shpata
 15. ALGI-GJ
 16. HS Capital Sh.p.k
 17. RASS ROGAT ALL SECURITY SERVICE

Si pasojë e këtij ç’regjistrimi subjektet e sipërpërmendura kanë humbur të drejtën e kryerjes së veprimtarisë në fushën e transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake, deri në momentin e pajisjes nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve me Çertifikatë Regjistrimi të rinovuar.

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) është një institucion qëndror, me statusin e personit juridik, publik, në varësi të Ministrit të Mbrojtjes, i cili ka si objekt të veprimtarisë kontrollin shtetëror mbi eksportin, importin, kalimin tranzit, transferimin dhe veprimtaritë ndërmjetësuese për mallrat ushtarake dhe mallrat e teknologjitë me përdorim të dyfishtë.

Designed by M-TECH| © Copyright 2023 Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)