LEGJISLACIONI KOMBËTAR PËR AUTORITETIN E KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE

Ligji nr. 46, datë date 23.7.2018
“Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë.”

LIGJ Nr. 73/2013 
“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9126, datë 29.7.2003 “Për përdorim civil të lëndëve plasëse dhe lëndëve piroteknike dhe fishekzjarre në Republikën e Shqipërise”, të ndryshuar”.

LIGJ Nr. 74/2014 
“Për Armët”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 43, datë 16.01.2008
“Për organizimin, funksionimin dhe statusin e autoritetit të kontrollit shtetëror të eksporteve”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 351, datë 11.05.2016
“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.43 “Për organizimin, funksionimin dhe statusin e autoritetit të kontrollit shtetëror të eksporteve”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 658, datë 29.07.2015
“Për përcaktimin e procedurave për dhënien e licensave për prodhimin çaktivizimin dhe riparimin e armëve”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 675, datë 28.09.2016
“Për miratimin e rregullave dhe të procedurave për krijimin e sistemit të gjurmimit dhe të identifikimit të lëndëve plasëse për përdorim civil”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.703, datë 12.10.2016 
“Për miratimin e listës së mallrave ushtarake dhe të listës së mallrave e teknologjive, me përdorim të dyfishtë, që i nënshtrohen kontrollit shtetëror të import-eksporteve”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 305, datë 25.3.2009
 “Për përcaktimin e procedurës së lëshimit të dokumenteve ligjore të garancisë ne fushën e kontrollit shtetëror të veprimtarise së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe të mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 304, datë 25.3.2009
” Për përcaktimin e procedurave për kryerjen e ekspertizave dhe të kontrollit nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 604, datë 28.8.2003
“Për miratimin, në parim, të kodit të sjelljes së Bashkimit Europian për eksportin e armeve”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 341, datë 8.4.2009
“ Për përcaktimin e tarifave për lëshimin e dokumentave ligjore”

Urdher Nr. 2306, datë 28.08.2018
Për miratimin e modeleve standarde të dokumentacionit për Liçensat/Autorizimet dhe Çertifikatat, Formatet e kërkesave të aplikimit për këto dokumente, si dhe kriteret për aplikim për mallrat ushtarake dhe artikujt e teknologjitë me  përdorim të dyfishtë”

Urdhër nr. 386, datë 05.03.2015
“Për përcaktimin e formatit të raportit, afatet dhe koha e paraqitjes së raporteve”

Urdhër nr. 387, datë 05.03.2015
“Për afatet e shqyrtimit të aplikimit për licensa dhe autorizime brenda autoritetit të kontrollit shtetëror të eksporteve”

Ligji nr.9126, date 29.7.2003
“Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërise”

Ligji nr.10 388, date 03.03.2011
“Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërise”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.469, datë 29.06.2011
“Për procedurën e dhënies së lejes së importit, eksportit dhe prodhimit të lëndëve plasëse për përdorim civil

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.892, datë 04.11.2015
“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.469, datë 29.06.2011″Për procedurën e dhënies së lejes së importit, eksportit dhe prodhimit të lëndëve plasëse për përdorim civil

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.932, datë 18.11.2015
“Për procedurën e dhënies se lejes së importit, eksportit dhe të prodhimit të lëndëve piroteknike, fishekzjarre, për përdorim civil”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.525, datë 30.07.2004
“Për procedurën e aplikimit për regjistrimin e lëndëve plasëse në regjistrin shtetëror të lëndëve plasëse për përdorim civil”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.963, datë 02.12.2015
“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.525, datë 30.07.2004″ Për procedurën e aplikimit për regjistrimin e lëndëve plasëse në regjistrin shtetëror të lëndëve plasëse për përdorim civil”

MEMORANDUM MlREKUPTIMI, datë 5.12.2011
“Mbi Bashkëpunimin për kontrollin e mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive
me përdorim të dyfishtë”

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) është një institucion qëndror, me statusin e personit juridik, publik, në varësi të Ministrit të Mbrojtjes, i cili ka si objekt të veprimtarisë kontrollin shtetëror mbi eksportin, importin, kalimin tranzit, transferimin dhe veprimtaritë ndërmjetësuese për mallrat ushtarake dhe mallrat e teknologjitë me përdorim të dyfishtë.