Autorizim per negocim

K_AUTORIZIM_NEGOCIMIN_MARR_NDERKOMBETARE_MU

Certifikata

K_CERTIFIKATE_NDERKOMBETARE_IMPORTI_MU

K_CERTIFIKATE_REGJISTRIMI

K_CERTIFIKATEN_PERDORUESIT_FUNDIT_MU

K_CERTIFIKATEN_SHPERNDARJES_MALLIT_MU

License eksport i perkohshem

KERKESE LICENSE PER EKSPORT TE PERKOHSHEM MALLRA USHTARAKE

Anex Eksport i Perkohshem MALLRA USHTARAKE

License Eksporti MU

K_LICENCE_EXPORTI_MU

Aneks_kerkesave_MU

License import i perkohshem

KERKESE LICENSEPER IMPORT TE PERKOHSHEM MALLRA USHTARAKE

Anex Import i Perkohshem MALLRA USHTARAKE

LIcense Importi MU

K_LICENCE_IMPORTI_MU

Aneks_kerkesave_MU

License ndermjetesimi (broker)

K_BROKERAGE_MU

License transit

K_License_TRANZITI_MU

License transship

K_LICENSE_TRANSSHIPI_MU

Formularet per mallrat me perdorim te dyfishte

Certifikata MPD

K_CERTIFIKATEN_PERDORUESIT_FUNDIT_MPD

K_CERTIFIKATEN_SHPERNDARJES_MALLIT_MPD

K_CERTIFIKATE_NDERKOMBETARE_IMPORTI_MPD

License eksport i perkohshem

Aneks_LICENSE_PER_EKSPORT_TE_PERKOHSHEM MALLRA ME PERDORIM TE DYFISHTE

KERKESE_LICENSE_PER_EKSPORT_TE_PERKOHSHEM MALLRA ME PERDORIM TE DYFISHTE

License Eksporti MPD

K_LICENCE_EXPORTI_MPD

Aneks_pergjit_kerkesave_MPD

License import i perkohshem

Aneks LICENSE import i Perkohsem dual use 1

KERKESE_LICENSE_PER_IMPORT_TE_PERKOHSHEM MALLRA ME PERDORIM TE DYFISHTE

LIcense Importi MPD

Aneks_pergjit_kerkesave_MPD

K_LICENCE_IMPORTI_MPD

License ndermjetesimi (broker)

Aneks_pergjit_kerkesave_MPD

KERKESE_BROKERAGE_MPD

License per mallra qe nuk perfshihen ne liste

K_LICENSE_MALLRAT_NUKPERFSHIHEN_LISTEN_KONTROLL_MPD

License transferim software

K_LICENSE_TRANSFERIMI_SOFTWARE_MPD

License  transit

K_LICENSE_TRANZITI_MPD

License transship

K_LICENSE_TRANSSHIPI_MPD