Ky prjekt financohet nga BE          Partner i projektit eshte Shqiperia                      Projekti implementohet nga BAFA

E martë 4 Tetor – E mërkurë 5 Tetor 2011, Shkodër, SHQIPERIA

Qëllimi: Rritja e ndërgjegjësimit dhe roli i doganave për mallrat me përdorim të dyfishtë, rritja e bashkëpunimit të administratës doganore me  Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksportëve (AKSHE), si dhe të identifikojë fushat në të cilat duhet përmisuar sistemi i menaxhimit të profilit të riskut në vencanti.
Pjesa 1. Hyrje në menaxhimin e riskut – Sesioni interaktive
Macom Ashbroo, Analiste Biznesi, HMRC, Britania e Madhe (TBC)
Pjesa 2. Sistemi i menaxhimit të rriskut – Eksperiencat e Bashkimit Europian
Klaas Leenman, Menagjer strategjik vleresimi mallra/embargo, Dogana Holande
Pjesa 3. Sistemi i menaxhimit të rriskut – Eksperienca Shqiptare
Dogana Shqiptare, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksportëve
Pjesa 4. Praktikat e studiura – Rastet e fundit
Ivana Micic, Menagjere e Projektit Rajonal per Europen Juglindore