Ky prjekt financohet nga BE                 Partner i projektit eshte Shqiperia                                 Projekti implementohet nga BAFA

E martë,31 Janar – E mërkurë,1 Shkurt 2012 Vlorë, SHQIPËRI

Qëllimi: Rritja e ndërgjegjësimit dhe roli i doganave për mallrat me përdorim të dyfishtë, rritja e bashkëpunimit të administratës doganore me  Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksportëve (AKSHE), si dhe të identifikojë fushat në të cilat duhet përmisuar sistemi i menaxhimit të profilit të riskut në vencanti.

Pjesa 1. Hyrje në menaxhimin e riskut – Sesioni interaktive
Macom Ashbroo, Analiste Biznesi, HMRC, Britania e Madhe (TBC)

Pjesa 2. Sistemi i menaxhimit të rriskut – Eksperiencat e Bashkimit Europian
Klaas Leenman, Menagjer strategjik vleresimi mallra/embargo, Dogana Holande

Pjesa 3. Sistemi i menaxhimit të rriskut – Eksperienca Shqiptare
Dogana Shqiptare, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksportëve

Pjesa 4. Praktikat e studiura – Rastet e fundit
Ivana Micic, Menagjere e Projektit Rajonal per Europen Juglindore